Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Ja, Anna Rosíková, Krčulova č.1198 / 1, Brezno, 97701, (ďalej len “ja” či “prevádzkovateľ”), prevádzkovateľ webových stránok https://www.chudnut-zdravo.sk/ prehlasujem, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a bude s nimi zaobchádzané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje a ich spracovanie

Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor) alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Na mojich webových stránkach https://www.chudnut-zdravo.sk/ nie ste nijako sledovaní, a preto sa o Vás dozviem len tie osobné údaje, ktoré mi výslovne oznámite. Moje webové stránky, ani služby, ktoré poskytujem, nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov, osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracúvajú.

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre mňa prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujem preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovanie osobných údajov (ďalej len “Zásady”) by som Vás chcel informovať o tom:

 • Aké Vaše osobné údaje budem spracovávať:
 • Na aké účely, akým spôsobom a na akom právnom základe budem Vaše osobné údaje spracovávať;
 • Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané;
 • Po akú dobu budem Vaše osobné údaje spracovávať;
 • Aká máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.

I. Spracované osobné údaje

Ak sa rozhodnete kontaktovať ma prostredníctvom mojich webových stránok, v časti “Kontaktný formulár” budete požiadaní o vyplnenie určitých údajov o svojej osobe. Týmito údajmi sú najmä:

 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo / a e-mailová adresa
 • Vek /  Výška / Váha

Ak sa rozhodnete využívať služby nutričného poradenstva, súčasťou plnenia zmluvy je aj sledovanie vývoja stavby tela, teda spracovanie údajov o vašej váhe, meranie tukov, svalov a vody v tele, … Ak pôjde o citlivé údaje, budeme vyžadovať Váš informovaný súhlas v zmysle článku . 9., ods. 2. písm. a) GDPR.

Na sledovanie vývoja stavby tela budeme spracovávať predovšetkým tieto osobné údaje:

 •  meno a priezvisko
 •  vek
 • výška
 • váha
 • tuk v tele, viscerálny tuk, sval, voda v tele, fyzická kondíciaIl

Účel spracovania osobných údajov:

1. Osobné údaje vyžadujem v rámci procesu objednávky mojich služieb a pri realizácii vlastného, ​​prípadne nadväzujúceho zmluvného vzťahu, a v tomto prípade údaje, ktoré mi poskytujete, použijem:

 • aby som Vás kontaktovala späť a poskytla Vám informácie, o ktoré ste ma požiadali vo Vašej správe (najmä: informácie smerujúce k realizácii mnou ponúkaných služieb, ktorý dopytujete);
 • pre účely realizácie zmluvy medzi mnou a vami (tj. uzatvorenie a plnenie vlastnej zmluvy o zaistení poskytovaných služieb);
 • pre plnenie právnej povinnosti, ktorá sa na mne ako na správcovi osobných údajov vzťahuje (napr. fakturácia, či splnenie ďalších povinností vyplývajúcich z platných a účinných právnych predpisov);
 • za účelom ochrany svojich oprávnených práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

Poskytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely – tj. Na účely plnenia zmluvy, na účely plnenia právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje, ako aj poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú mojou zmluvnou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na Vaše otázky.

2. Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo somokrem toho oprávnená využiť aj za účelom zasielania a oznamovania obchodných ponúk či tzv. Newsletteru do emailu, ktorého odosielateľom môže byť aj môj obchodný partner spoločnosť Business Support, IČO: 28190658, so sídlom: Brno, Žebětín, Fojtíkova 861/14, PSČ: 641 00, tj. aby som Vás informovala o organizovaných udalostiach alebo ponúkaných službách, ktoré budem v budúcnosti poskytovať, a ktoré by Vás mohli zaujímať. Toto obchodné oznámenia a ponuky však budete dostávať iba v prípade, ak mi na to výslovne udelíte svoj súhlas. Pre odvolanie súhlasu je možné napísať na emailovú adresu rosikova@obemail.com. Ak si v budúcnosti nebudete priať ďalšie zasielanie a oznamovanie obchodných ponúk / zasielanie newsletterov, môžete sa kedykoľvek z odberu bezplatne odhlásiť a nebude to mať vplyv na naše zmluvné vzťahy. Udelený súhlas možno tiež odvolať kliknutím na odkaz “Odhlásiť Newsletter”, zaslaný v každej emailovej správe, ktorej Vám bude zaslaný Newsletter.

V prípade, že sa z odoberania newslettera odhlásite, nebudem naďalej Váš elektronický a telefonický kontakt pre tieto účely využívať.

III. Kto má k Vašim osobným údajom prístup

S Vašimi osobnými údajmi budem nakladať a ako správca je spracovávať predovšetkým ja osobne.

Vaše osobné údaje na základe môjho poverenia môže spracovávať aj spoločnosť Business

Dňa  23. 7. 2019

Anna Rosíková